Med fokus på kvalitet och flexibilitet Fönsterputs Hemstädning, flyttstädning Butikstädning Storstädning Byggstädning
AUREL STÄD AB

Org.nr.:    556725-2340
Adress: Bredängs Allé 10 NB
  12 732 Skärholmen
Telefon: 08 - 708 97 77
E-post: info@aurelservice.se
Webb:   www.aurelservice.se

 

Juan Ovalle

AUREL STÄD AB

Städleverantör med känsla för Service

De goda prestationerna och våra nöjda kunder har gjort att vi växt till det vi är idag och under alla år har vi utvecklas med att specialiseras oss på nästan alla städområdet t.ex. golvvården, slippning av trägolv, byggstädning, garagestädning hushållstjänster, trappstädning, flyttstädning, fönsterputsning m.m.

Vårt mål är att leverera bästa möjliga service utifrån varje kunds behov och förväntningar.

Våra anställda har en hög arbetskompetens inom den bransch vi representerar. Våra arbetsledare är utbildade för olika typer av städuppgifter.

Vi på Aurel Städ AB vet hur viktigt det är att skapa en relation som kännetecknas av förtroende och tillit mellan oss och dig som kund.

Aurel Städ AB arbetar ständigt med att utveckla sig inom utbildning för personalen och även med metoder och kem produkter som är anpassade till vår verksamhet.

Vårt kvalitetsarbete är oavsett om vi är certifierade eller inte så att på ett proffsigt sätt erbjuda den bästa lokalvården och de bästa metoderna som finns inom vår bransch.

Aurel Städ AB kvalitetssäkrar alla sina objekt enligt INSTA800. Med städstandarden som bas i ett avtal ges städverksamheten ett utökat ansvar och en större flexibilitet för att säkerställa att kvalitetskraven uppnås.

Miljöpolicy

Aurel Städ AB har som målsättning att bli ISO14001-certificerade. Målet är att verka för en bättre miljö som bidrar till ett minimalt användande av kemikalier. Även våra leverantörer har den starka viljan att minska miljöbelastningen från de produkterna de utvecklar, därför använder de sig av miljömärkningen Svanen som är Nordiska ministerrådets miljömärke eller ett annat godkänt miljömärke.

Flexibilitet, lyhördhet, ansvar och kommunikation är våra viktigaste ingredienser för att uppnå detta.

Aurel Städ AB är försäkrade hos Trygg Hansa. Försäkringen vi har tecknat täcker inte bara företagets egendom och personal, utan den täcker även våra kunder. Den kallas Ansvarsförsäkring. Den täcker både person- och sakskada. Om någon eller något skulle bli skadat eller lidande på grund av något fel som har utförts av vårt företag, ersätts skadan av oss genom denna försäkring. Ansvarsförsäkringen täcker skador upp till 10000000 kronor.

Kvalitets- och miljösystem

Allmänt

Kvalitets- och miljöarbetet leder till att ett integrerat kvalitets- och miljösystem skapas. Vi arbetar med ett integrerat kvalitets- och miljöledningssystem för att säkerställa att våra tjänster uppfyller gällande avtal och överenskommelser med våra kunder. Systemet följer ISO 9001 samt ISO 14001.

Våra rutiner och beskrivna processer skall säkerställa en tillfredsställande styrning av de berörda aktiviteterna i ISO 9001 samt ISO 14001. Det systemet skall säkerställa företagets tjänster, produkter och processer så att dessa uppfyller de krav som externt och internt ställs på företaget utifrån dessa.

Systemet består av följande delar:
 kvalitets- och miljöhandbok
 årlig kvalitets- och miljöplan
 rutin- och befattningsbeskrivningar
 manualer/planer
 checklistor och kvalitetskontroller
 rapporter

Kvalitets- och miljöansvarige ansvarar för utarbetande av rutinerna, att de dokumenteras och att de är implementerade i företaget.

Kvalitetsplan

Vårt kvalitetsarbete är oavsett om vi är certifierade eller inte att på ett proffsigt sätt erbjuda den bästa lokalvården och de bästa metoderna.

Samtliga våra arbeten kvalitetssäkras enligt INSTA800. Med städstandarden som bas i ett avtal ges städverksamheten ett utökat ansvar och en större flexibilitet för att säkerställa att kvalitetskraven uppnås. Städningen skall resultera i att de ytorna är fria från synlig smuts - störande skräp.

Företaget upprättar årligen en kvalitets- och miljöplan vars syfte är att på ett strukturerat sätt genomföra fastställda handlingsplaner och aktiviteter för att säkerställa att vårt kvalitets- och miljöledningssystem efterlevs. Dessutom innehåller arbetsplan, aktiviteter och åtgärder som fastställts vid ledningens genomgång i syfte att förbättra och utveckla vår verksamhet.

Följande aktiviteter skall genomföras för att upprätta den årliga kvalitets- och miljöplanen.

Framtagande av rapport till ledningens genomgång som omfattar analyser av:
 avvikelserapporter
 kvalitetsbedömningar (egenkontroll)
 kvalitetskontroller och kvalitetsuppföljningar ( med kundbesök )
miljöutredning/miljöanalys avseende betydande miljöaspekter, lagar och förordningar samt interna rutiner.

Ledningens genomgång med fastställandet av:
 kvalitets- och miljömål. Målet ska om möjligt vara kvantifierade, tidsatta, mätbara, realistiska, kända och accepterade i företaget.
 Aktiviteter och åtgärder med angivande av resurser, ansvar och tidsplan.

En kvalitetsuppföljning utföres ett antal gånger per år eller enligt önskemål från kontaktpersonen samt redovisas skriftligt till beställaren efter varje städprogram som kunden har beställd.

Miljöpolicy - Vi bryr oss om miljön

Aurel Städ AB använder olika typer av produkter beroende på det arbete vi utförde. Många rengöringsmedel som finns på marknaden kan dock vara hälso-, miljö-, och brandfarliga, vilket vi skall undvika. Vårt motto är ta största hänsyn till miljön då vi ju alla är en del av den.

Aurel Städ AB har som målsättning att bli ISO14001-certificerade inom de närmaste månader kommer vi att ansöka vår certifiering.

Vi jobbar med SMB Städ leverantör av produkter som är bransch godkända. Målet är att använda effektiva produkter med så liten kemikalieanvändning som möjligt, för att på det sättet minimera påverkan på miljön. SMB Leverantör har den starka viljan att minska miljöbelastningen från de produkter de utvecklar, därför använder de sig av miljömärkningen.

  1. Vi skall verka för en bättre miljö som bidrar till ett minimalt användande av kemikalier. De skall vara miljöanpassade och miljömärkta med Svanen som är Nordiska ministerrådets miljömärke eller ett annat godkänt miljömärke.
  2. Vi följer givetvis miljölagstiftningen och försöker påverka miljöutvecklingen främst genom att dosera rätt, använda miljömärkta kem, återanvända återanvändbara hjälpmedel istället för engångsmaterial och sortera avfall.
  3. Vi försöker hela tiden skaffa oss den kunskap som krävs för att förstå innebörden av kretsloppstanken, det vill säga att material i redskap och förpackningar ska kunna återanvändas, återvinnas eller destrueras på ett miljövänligt sätt. Rengöringsmedlem skall vara de mest, miljövänliga alternativen. Alla produkter skall helst vara nedbrytbara.
  4. Vi arbetar med att nå uppsatta mål och att ständigt förbättra vår verksamhet ur miljösynpunkt.
  5. Vi arbetar med att informera och engagera kunder och vår personal så att vi tillsammans hittar de mest miljövänliga lösningar.
  6. Vi strävar att följa de miljölagar och förordningar som finns samt den miljöpolicyn och övergripande miljömål som varje kund har.